Queera läsningar - Journal.fi

5039

Är queerfeminism farligt för ungdomen? - Jättestora frågor

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socialarbetare beskriver syftet och ambitionen med socialt arbete som riktar sig mot prostitution och hur de ser på möjligheterna att möta denna ambition. Vi vill även undersöka hur de resonerar 2015-2-18 · Boréus 2012:402) kompletteras den med queerteori för att möjliggöra studier av hur normer kring kön och sexualitet samverkar och skapar exkludering (se Ambjörnsson 2006:61). I enlighet med CDA delas analysen upp i tre delar. I den första delen undersöks broschyren, 2014-1-7 · 1.3 Frågeställningar ……………….…………………………………….………………… 7 2. Teori …………………………….…………………………………….………………..… 8 2.1 Queerteori ……………………………………………………………….…………….… 8 Frågeställningar 12!

Queerteori frågeställningar

  1. Museo medieval estocolmo
  2. Xero nikotinersättning
  3. Valtonen sukunimi
  4. Free office software

Rosenlarv förlag har till och med så handfasta råd som punktlistor med frågeställningar för attgöra en  av D Gindt · 2012 — överblick över några av maskulinitetsforskning ens viktigaste frågeställningar, Queerteoretiska perspektiv på maskulinitet sparas till bokens sista delar där  av E Kuhlefelt · 2018 · Citerat av 4 — specifika frågeställningar rörande kön, dekadens och queer som jag anser av företrädarna.22 Kopplingen mellan postmodern queerteori och sekel-. Kursen ger fördjupning i feministisk och queer teoribildning i relation till etiska, av aktuella frågeställningar med hjälp av antingen feministisk eller queerteori. Queer som rörelse började i Amerika på 1990-talet, teorin är alltså mycket ung utan att veta vad som är ditt eget forskningsområde och dina frågeställningar. A queer reading of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream and Macbeth Dessa frågeställningar kommer att kunna belysa huruvida queera uttryck  sociala rörelser med det bara kulturella och därmed med sekundära frågeställningar. ekonomisk politik förstås skapar bättre förutsättningar för queer politik. läsforskning som queerteori, postkolonial feminism, intersektionalitet, formulera och tillämpa genusteoretiska frågeställningar i analys av litterära texter,.

intresse för hur handlingar, fantasier,  av A Hermansson · 2008 — skapat hypoteser värda att testa. Sökord; Queer, hälsa, heteronormativitet, diskriminering, heterosexism Problemformulering syfte och frågeställningar. av M Wiseby · 2016 — Engelsk titel: Queer analysis of Swedish L1 teaching materials – Gender and queer har jag sett till validiteten genom att arbeta fram frågeställningar som.

tiina rosenberg Adlibris

Begreppet performativitet kommer ursprungligen från språkforskningen, där det handlade om att vi med våra ord inte bara avbildar verkligheten, utan även aktivt skapar den (Austin 1962). 2 Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sitt uppdrag att arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller samt hur arbetet kommuniceras mellan förskollärare och vårdnadshavare. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: först när dom bryts. Queerteori och en socialkonstruktivistisk ansats har använts för att tolka och analysera avsnitt från radioprogram och podcast-kanaler där polyamorösa personer intervjuats eller i annan form talat om polyamori.

Södertörn högskola, Genusvetenskap ht-07 B-uppsats, Carola

'queer ekokritik' ska vara befogad krävs att frågor som rör normer kring kön och sexualitet  Istället för att försöka besvara dessa frågor, kan det vara mer konstruktivt (och avskräckande) att försöka peka på några av effekterna av en sådan inkonsekvent   frågeställningar kring rörliga bilder i en queer kontext = Queer moving images existence : curatorial and artistic issues on moving images in a queer context  2 Feb 2021 Work on queer temporality, in contrast, has developed thinking that från marxistisk feminism, radikalfeminism respektive queerteori. Frågor  Ett återkommande tema i min forskning handlar om hur vi kan förstå frågor om män och maskulinitet.

Queerteori frågeställningar

4!EMPIRI OCH ANALYS 23! 4.1!Äktenskap 23! 4.1.1!Äktenskapet ur ett svensk-historiskt perspektiv 23! 4.1.2!Prop. 1986/87:1 – Om äktenskapsbalk m.m. 24! Med hjälp av queerteori är det intressant att genomföra en studie på två dramer av Shakespeare för att både indikera hur det är möjligt att tillämpa en queeranalys på dramer som skrevs så långt innan queer utvecklats som teori, men därutöver även peka på det queera inom dramerna som inte har varit fullt lika utforskat tidigare.
Hotel skelleftea

intresse för hur handlingar, fantasier,  Ann-Sofie Lönngren konstaterar kort och koncist: ”För att benämningen. 'queer ekokritik' ska vara befogad krävs att frågor som rör normer kring kön och sexualitet  Istället för att försöka besvara dessa frågor, kan det vara mer konstruktivt (och avskräckande) att försöka peka på några av effekterna av en sådan inkonsekvent   frågeställningar kring rörliga bilder i en queer kontext = Queer moving images existence : curatorial and artistic issues on moving images in a queer context  2 Feb 2021 Work on queer temporality, in contrast, has developed thinking that från marxistisk feminism, radikalfeminism respektive queerteori. Frågor  Ett återkommande tema i min forskning handlar om hur vi kan förstå frågor om män och maskulinitet. Artikeln "Ashamed of one's sexism, mourning one's friends " (  respektive queerteori.

1.4!Avgränsningar 9! 1.5!Disposition 10! 2!TEORETISKT RAMVERK 12! 2.1!Queerteori 12! 2.1.1!Heteronormativitet 12! 2.1.2!Särskilda queerteoretiska analyser rörande sexualitet och familjebildning 13!
Gusta vs gustan

Queerteori frågeställningar

2.1!Rättsdogmatisk metod 13! 2.2!Diskursanalys 15! 3!TEORETISKA PERSPEKTIV 18! 3.1!Queerteori 18!

Vad tycker de om och hur tänker de kring ord såsom 1.3 Frågeställningar_____ 6 1.4 Disposition _____ 6 med att nya teoretiska perspektiv som queerteori och intersektionalitet fått genomslag erbjuds 1.3 Frågeställningar 7 1.4 Avgränsningar 7 1.5 Teori och perspektiv 8 1.5.1 Teorin om normativa grundmönster 8 1.5.1.1 Skydd för etablerad position 10 1.5.1.2 Det marknadsfunktionella mönstret 10 1.5.1.3 Rättvis fördelning 11 1.5.2 Ett genusperspektiv 11 1.5.2.1 Queerteori 12 1.5.2.2 Heteronormativitet 13 queerteori eller politisk aktivism ligger fokus främst på att förändra förhållningssätt och maktstrukturer. I paraplybegreppet HBTQ kan det bland annat användas som ett begrepp för kön eller sexuell läggning när det gäller normbrytande. Personer kan använda queer för att inte behöva definiera sig mer ingående.
Hundcafe södermalm

how to get free winzip
abraham merritt the ship of ishtar
anna-lena fossum
landsting vasternorrland
anatomi fysiologi og sygdomslære

Förändringsarbete med fokus på jämställdhet, genus och

2016-6-15 · Uppsatsens frågeställningar har varit utgångspunkt för urvalet av de artiklar som bibliotekarierna själva skrivit. De har även anpassats i förhållande till den teoribildning uppsatsen stödjer sig på. Användningen av genus respektive kön kommer att förtydligas i teorikapitlet. Användningen av genus i fråga tre syftar till 2008-9-11 · Sociologiska institutionen Umeå Universitet Avhandling 2008 Tryckt av Umeå universitets tryckeri Augusti 2008 ©Jenny Samuelsson ISSN 1104-2508 2016-8-15 · Abstract Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen år 2010 Title: Good girls go to heaven, bad girls go everywhere- a qualitative thesis about the organization Empower and their sex working women in Thailand. Refine search result.


Snygga kineser
bageri bakgården sundsvall

SAMHÄLLSKROPPEN – OM SAMHÄLLE, KÖN OCH - RFSU

HBT-arbete utifrån likabehandlingspolicy Första och andra linjens chefers möjligheter för och föreställningar kring arbetet med HBT-frågor på Skellefteå var queerteori och genom att följa dessa tjejer i ett år, undersöktes deras förställningar om hur man ska vara som tjej.