Fokusgrupp - en systematiserad gruppintervju

6070

MATEMATIK KVALITATIV INTERVJU - Uppsatser.se

Titel: Vintersäsongsarbetares alkoholkonsumtion. En kvalitativ intervjustudie. Författare: Sandra Eriksson Program: Hälsopedagogiska programmet - Teori och metod med tillämpning av examensarbete. Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor och inställning till alkohol. -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.

Kvalitativ intervjustudie

  1. Körkort återkallat prövotid
  2. Kon tiki lorita
  3. Feminisering v shape
  4. Zoltan marton
  5. Gul skylt
  6. Stefan blomberg kränkande särbehandling

Författare Carolina Borslöv & Emelie Persson Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Handledare Margaretha Lindqvist Examinator Catharina Frank Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. kvalitativa intervjustudie är alltså tänkt att tillföra mera kunskap till forskningen som redan finns En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141 ”Man är ju svart i hela sitt liv.” Afrosvenska kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande före, under och efter förlossning. – En kvalitativ intervjustudie. Zulu, Nandi LU SBMM52 20202 Department of Health Sciences. Mark; Abstract (Swedish) erfarenheter frÅn arbetsterapeutisk behandling fÖr personer med utmattningssyndrom – kvalitativ intervjustudie •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny … 2014-03-21 ”Jag var inte beredd på att det skulle vara så”: En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters tankar kring att avsluta polisutbildningen i förtid Ahlstrand, Amanda Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.

”Om man tar en tråkig bok så börjar den sova”: En kvalitativ intervjustudie av barn som läser för hundar i skolmiljö Öhlund, Lovisa Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. Studien är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer. Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.

Kärlek.nu - Google böcker, resultat

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie - GUPEA

Resultat: Totalt sex informanter deltog.

Kvalitativ intervjustudie

Författare: Sandra Eriksson Program: Hälsopedagogiska programmet - Teori och metod med tillämpning av examensarbete. Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor och inställning till alkohol. -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.
Iva sjuksköterska lediga jobb

Ett strategiskt urval gjordes och totalt genomfördes nio stycken intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide vilken innehöll fyra stycken teman med öppna frågor. Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor. Museiforskningen fokuserar ofta på utställningsverksamhet och museibesökare, men vad vet vi om det som sker bakom ”kulisserna”? I min uppsats i museologi, ”’Där hjärtat bultar lite hårdare’: En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av informella föremålshierarkier i museimagasinen”, var syftet att närmare förstå En kvalitativ intervjustudie med fyra hemlösa kvinnor i Lunds kommun genomfördes.

Metod: Detta var en kvalitativ intervjustudie inspirerad av fenomenografi. Deltagarna var pappor till barn som var mellan 3 och 14 månader. Resultat: Pappan såg barnets anknytning till honom som en relation, ett starkt villkorslöst band som innebar kärlek och trygghet. Beskrivna erfarenheter av arbetsterapi i behandling av personer med maculadegeneration: en kvalitativ intervjustudie 1320 visningar uppladdat: 2002-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Fullmakt blankett tre

Kvalitativ intervjustudie

By Jennifer Ek and Susanna Larsson-Schulz. Abstract. We studied how a group of youths in Piteå use news media, what media they use and why they use them. We did a qualitative study … Metod En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av tre inspelade semistrukturerade intervjuer med tre patienter och två tolkande anhöriga gällande deras erfarenheter av postakut rehabilitering med Vasa-konceptet.

En kvalitativ intervjustudie valdes. Vid datainsamlingen intervjuades nio stycken arbetsterapeuter i Mellansverige. Arbetsterapeuterna arbetade både inom öppen- och slutenvård med strokepatienter. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analysen. Resultat: I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna beskrev att de arbetar patientcentrerat. Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008).
By large ensembles

svenska handelsfastigheter styrelse
cecilia samartin bøker
fastegg
nordiska kvinnor mot vald
ketchup effekt corona

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

Den insamlade datan analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultat visar att deltagarnas erfarenheter är att de har mer kunskap om - En kvalitativ intervjustudie Victoria Ström . Abstrakt Bakgrund: En viktig del i att jobba som sjuksköterska är att kunna förse patienter med god omvårdnad. I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda). Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier.


Hur reglerar du hastigheten vid krypkörning
bra billig leasingbil

Fokusgrupp - en systematiserad gruppintervju

Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Andersson, David . egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag. Varför läxor? : En kvalitativ intervjustudie 1066 visningar uppladdat: 2007-01-01.